Dôležité :

 • minimálna hodnota objednávky je 10,- € s DPH
 • tovar objednaný na dobierku plaťte až pri preberaní tovaru!
 • poštovné a balné je 4,80€  pri objednávke do 70,- €. Zásielku dodávame kuriérskou službou GLS
 • ak si objednáte tovar nad 70,- €, nebude Vám účtovaná doprava
 • rozvoz tovaru vykonávame v rámci Slovenskej republiky do 48 hodín
 • pri platbe bankovým prevodom/vkladom na náš učet ako variabilný symbol uveďte prosím číslo Vašej objednávky. 
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Athea, s.r.o.

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Athea, s.r.o., so sídlom Šenkvická 14/N, 902 01 Pezinok, IČO: 34 152 369, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 13512/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Kontaktné údaje: 

E-mail: athea@athea.sk

Telefónne číslo: +421 905 720 001

Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Šenkvická 14/N, 902 01 Pezinok alebo elektronicky na adrese athea@athea.sk.

 

2. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o obstaraní tovaru, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, e-mail a telefónne číslo.

Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska;

b) Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo;

c) Informácie o využití produktov a služieb – o aké služby ste u nás v minulosti prejavili záujem, pričom na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby;

d) Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ.

 

3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri prihlásení na odber newslettera, pri registrácii na stránke www.athea.sk, v zmluve o obstaraní tovaru, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

 

4. ÚČEL SPRACÚVANIA

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní tovaru;
 • zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní tovaru;
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
 • spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;
 • evidencia a archivovanie;
 • riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov;
 • výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.;

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Prevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, poštou , telefonicky a pod.
 • automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely remarketingu, retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim individuálnym potrebám;
 • realizácia spotrebiteľských súťaží;
 • prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami;
 • na účel organizácie spoločenských podujatí organizovaných Prevádzkovateľom.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

 

5. PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o obstaraní tovaru, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod).

Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o obstaraní tovaru, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

 

6. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.)  alebo webové aplikácie na účel napríklad kalkulácie ceny tovaru a pod. Prevádzkovateľ sa snaží poskytovaťindividuálne upravené ponuky produktov a služieb a z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu udeleného na marketingové účely profiluje.

 

7. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu.

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

8. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby: 

- obchodní zástupcovia;

- zmluvní servisní technici;

- poskytovatelia IT služieb;

- poskytovatelia účtovných služieb;

- advokátske kancelárie;

- orgány verejnej moci;

- ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

 

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené Prevádzkovateľom písomnou zmluvou.

 

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

- právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,

- právo na opravu osobných údajov,

- právo na výmaz osobných údajov,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo na prenosnosť osobných údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

- právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,

- právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),

- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla Prevádzkovateľa: Šenkvická 14/N, 902 01 Pezinok alebo elektronickými prostriedkami na adrese: athea@athea.sk

 

10. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu athea@athea.sk, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: athea@athea.sk

 

Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

 

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti Athea s.r.o.
Článok I.
Základné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú základné obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Athea,s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) v oblasti maloobchodného predaja baristických potrieb, kávovarov a príslušenstva k nim

2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom kupujúci zadaním alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, a že s nimi súhlasí.

3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP, objednávkou alebo kúpnou zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a pri zásielkovom predaji.

4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP, objednávkou alebo kúpnou zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Článok II.

 Vymedzenie niektorých pojmov

1. „Kupujúcim“ sa na účely týchto VOP, objednávky a kúpnej zmluvy rozumie fyzická alebo právnická osoba – spotrebiteľ, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2. „Kupujúcim“ sa na účely týchto VOP, objednávky a kúpnej zmluvy ďalej rozumie fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba (takáto osoba nie je spotrebiteľ), ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami.

3. „Predávajúcim“ sa na účely týchto VOP, objednávky a kúpnej zmluvy rozumie právnická osoba, obchodná spoločnosť:

Obchodné meno: Athea, s.r.o. 
Sídlo:                 Šenkvická 14N, 902 01 Pezinok
IČO:                  34 152 369
IČDPH:               SK2020203229 
Zapísaná:            V obchodnom registri okresného súdu BA I, vložka 13512/B
Zast.:                  Ing. Peter Šiška , konateľ
                
4. „Kúpnou zmluvou“ sa na účely týchto VOP, objednávky a kúpnej zmluvy rozumie záväzkový právny vzťah, ktorý vzniká zadaním alebo odoslaním objednávky kupujúceho a následným potvrdením zadanej alebo odoslanej objednávky predávajúcim.

Článok III.
Objednávka tovaru


1. Objednávka je návrh kupujúceho na kúpu bližšie špecifikovaného tovaru, ktorá je kupujúcim zadaná alebo odoslaná jedným z nasledujúcich spôsobov:
prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.athea.sk
prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu athea@athea.sk
osobne
faxom 
telefonicky

2. Kupujúci má pred zadaním alebo odoslaním objednávky možnosť oboznámiť sa s cenou jednotlivých častí tovaru ako aj s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a ostatnými poplatkami najmä súvisiacimi s dodaním tovaru.

3. Kupujúci má pred zadaním alebo odoslaním objednávky možnosť oboznámiť sa s VOP a reklamačným poriadkom, pričom zadaním alebo odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP a reklamačným poriadkom oboznámil, a že s nimi súhlasí.

4. Potvrdením zadanej alebo odoslanej objednávky, ktorá nevytvára pochybnosti o špecifikácii objednávaného tovaru, jeho cene, množstve alebo iných požadovaných vlastností vrátene spôsobu a termínu doručenia, predávajúci potvrdzuje jej prijatie a záväznosť pre obe strany.

5. Potvrdením zadanej alebo odoslanej objednávky vzniká kúpna zmluva, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci je povinný za objednaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

 

Článok IV.
Storno objednávky


1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. 

2. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na objednávku, ktorý bolo potrebné na želanie zákazníka zaobstarať mimo skladových zásob predávajúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. 

3. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch, že:
objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo kupujúceho, kupujúci nie je dostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily a pod.)
objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

5. V prípade, že nastane skutočnosť, ktorá oprávňuje predávajúceho stornovať objednávku kupujúceho, predávajúci bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní. 

 

Článok V.
Dodacie podmienky


1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť doba dodania dlhšia, pričom o tejto skutočnosti predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu upozorní.

2. Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. 

3. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. 

4. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci, pričom zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta, a pod.) predávajúci v záručnom liste nevyplní dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že kupujúci tovar prevezme. 

5. V prípade ak je dodaný tovar v poriadku doručený a zásielka nie je poškodená, kupujúci si vyplní dátum predaja, zodpovedajúci dátumu predaja uvedeného na účtovnom doklade. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na účtovnom doklade nebude prípadná reklamácia kupujúceho uznaná.

6. Ceny prepravy súvisiace s dodaním tovaru sa riadia podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa a zodpovedajú cene uvedenej v potvrdenej objednávke tovaru.

7. Predávajúci zabezpečuje dodávku objednaného tovaru na celom území Slovenskej a Českej republiky.

 

Článok VI.
Platobné podmienky


1. Kupujúci je povinný za objednaný a riadne dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu jednou z nasledovných foriem úhrady:

a) platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na predajnom mieste
b) platbou vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho
c) platbou na dobierku k rukám prepravcu pri doručení objednaného tovaru
d) úhradou vystavenej faktúry so splatnosťou 7 dní od jej doručenia spolu s tovarom kupujúcemu


Článok VII.
Úrok z omeškania a zmluvná pokuta

 

1. Kupujúci je v prípade omeškania s úhradou ceny alebo jej časti za riadne dodaný tovar povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z celkovej neuhradenej ceny za dodaný tovar, za každý deň omeškania s úhradou.

2. Kupujúci je v prípade omeškania s úhradou ceny alebo jej časti za riadne dodaný tovar, ktoré presiahne viac ako 7 dní, povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny za dodaný tovar, za každý deň omeškania s úhradou.

 

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy


1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 7 (slovom: sedem) pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.

2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy len v prípade, že zo strany predávajúceho došlo k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy, pričom za podstatné porušenie kúpnej zmluvy sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru, ktoré je dlhšie ako 15 dní.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy musí kupujúci dodržať nasledovné podmienky, inak je odstúpenie od zmluvy neplatné:

a) kupujúci musí predávajúcemu oznámiť odstúpenie od zmluvy písomne, telefonicky, faxom, osobne alebo emailom, pričom uvedie číslo objednávky, dátum objednávky a informácie potrebné k vráteniu kúpnej ceny, a zároveň
b) dodaný tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu späť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť použitý, tovar nesmie byť poškodený a musí byť opatrený všetkými dokladmi alebo príslušenstvom, ktoré boli k tovaru priložené (záručný list, návod a pod.)

4. Predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu za vrátený tovaru v lehote 15 dní odo dňa spätného prevzatia tovaru, za predpokladu splnenia podmienok uvedených v čl. VIII. ods. 3 týchto VOP.

 

Článok IX.
Zodpovednosť za vady tovaru a záruka na tovar


1. Zodpovednosť za vady dodaného tovaru a záruka na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho, s ktorým sa má kupujúci možnosť oboznámiť pred zadaním alebo odoslaním objednávky, alebo kedykoľvek na internetovej stránke predávajúceho alebo v prevádzkových o priestoroch predávajúceho.

2. Zadaním alebo odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a že s ním súhlasí. 

 

Článok X.
Záverečné ustanovenia


1. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a používaním informácií o jeho osobe a jeho  nákupoch na účely plnenia zmluvy a vedenia internej evidencie predávajúceho. 

2. Registráciou kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho kupujúci automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

3. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.09.2013, pričom predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek meniť. 

V Pezinku, dňa 01.09.2013